Informacja o administracji danymi osobowymi

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marek Pietryga, prowadzący działalność pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli na Wymiar Marka Mebli, z siedzibą w Poznaniu, 60-001, ul. Wykopy 11/3, NIP: 779-101-87-66 („Administrator”).
 2. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu potwierdzenia zlecenia, realizacji oraz dostarczenia bieżni Koło Kota (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także w celu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), czyli w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów oraz usług oferowanych przez Administratora, a także w celu dochodzenia roszczeń.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Brak ich podania uniemożliwi wykonanie umowy.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do dnia, w którym ustanie obowiązek prawny ich przechowywania.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora lub innym administratorom działającym we własnym imieniu tj. operatorom płatności, bankom, firmom pocztowym, kurierskim, dostawcom usług IT, firmom księgowo-rozliczeniowym, podatkowym, prawnym. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.
 6. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Prawa dotyczące danych osobowych

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, o ile jest to technicznie możliwe. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi.
 3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratorów, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym wysyłając żądanie na adres Administratora podany w pkt 1. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem pod adresem kontakt@kolokota.pl
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych